Saipem – Flatfish

We made the 1/5 scale Flatfish model for Saipem